Korzystając z naszych usług, przyjmujesz do wiadomości, że używamy plików cookie i podobnych technologii do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam oraz ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem.
Dowiedz się więcej

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, którego głównym celem jest ujednolicenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej i obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. RODO zapewniają lepszą ochronę przekazywanych danych.
Dzięki nowym regulacjom dane osobowe naszych Klientów są lepiej chronione, a każda osoba ma zapewniony szereg praw, umożliwiających kontrolę nad przekazywanymi danymi osobowymi.

Przetwarzanie danych w związku z RODO.

Państwa dane będą przetwarzane przez torbytorebki.pl w trakcie dokonywania transakcji zakupu towaru, zapłaty za zakupiony towar, jego wysyłki do Państwa, a także w okresie obowiązywania okresu gwarancyjnego na zakupiony towar oraz podczas czynności zwrotów i podczas zamówienia subskrypcji newslettera.  Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez torbytorebki.pl obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia zakupu na torbytorebki.pl. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez torbytorebki.pl.
W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:

·      żądania od torbytorebki.pl dostępu do Państwa danych osobowych,

·      uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),

·      sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

·      dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

·      zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wycofana,

·      zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych,

·      zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez torbytorebki.pl  lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:

·      kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający torbytorebki.pl sprawdzić prawidłowość tych danych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielili Państwo zgody w przypadku, kiedy była niezbędna), a sprzeciwili się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

·      torbytorebki.pl nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

·      zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie torbytorebki.pl są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu. 

Jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, torbytorebki.pl nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu torbytorebki.pl nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony torbytorebki.pl, jeżeli:

·      przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

·      torbytorebki.pl może, na Państwa żądanie, przesłać Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

torbytorebki.pl informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając ze sklepu internetowego  torbytorebki.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

Inspektor Ochrony Danych torbytorebki.pl jest do Państwa dyspozycji pod adresem: iod@torbytorebki.pl.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

·      PayU S.A., Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

·      Paypal Holdings, Inc., 2211 N 1ST ST, SAN JOSE, CA, 95131-2021  United States, (408) 967-1000

·      Kierownik ds. Ochrony Danych (Data Protection Officer) w firmie PayPal dostępny jest pod adresem: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal l-2449, Luxembourg.

·      DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-158), przy ul. Wirażowej 37

·      Osoba zajmująca się ochroną danych w DHL
Gabriela Krader, LL.M, Deutsche Post AG, Corporate Center – 524, 53250 Bonn

·      InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków,

·      InPost Express Sp. z o.o.. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków

·      InPost S.A. ul. Wielicka 28. BUSINESS PARK Budynek B 30-552 Kraków

·      Bami Investment Sp.z o.o. ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice